Pronájem obrazovky, televizí na stojanu, pronájem ozvučení -

GRPD, obchodní podmínky pronájmu techniky AV event - Pronájem obrazovky, televizí na stojanu, pronájem ozvučení

na úvodní stránku  Pronájem ozvučení s mikrofony, projekce a obrazovek Kontakt   ↴ Výběr techniky                                         

 
1.Pronájem ozvučení s bezdrátovými mikrofony
2.Pronájem ozvučení a mikrofonů s projekcí
3.Ozvučení s mikrofony doplněnou projekcí na plátno a obrazovky
4.Pronájem výstavních stojanů na postery a fotografie
5.Velkoplošná zadní projekce z projektoru na rámové plátno
Online půjčovna prezentační, audiovizuální techniky a služby

Přihlášení
  
V košíku: 0 ,- Kč
 Položek: 0
Detail objednavkyKOŠÍK PRONÁJEM

Obchodní podmínky, GRPD firmy AV event s.r.o.

U nových, ale i stálých zákazníků vyžadujeme

závaznou objednávku dle objednávkového formuláře, který je umístěn vpravo v horní části webu nad hlavním menu viz: link. Formulář po vyplnění všech údajů a zaškrtnutí políčka, že souhlasíte s níže uvedenými podmínkami pronájmu, odešlete. Po obdržení poptávky bude doručeno na Vámi uvedený email kopie objednávky s následným potvrzením objednávky. V případě našeho dodání do Vaší společnosti nebo přímo na Vaší akci nepožadujeme vratnou kauci. Výše kauce je stanovena dle požadované techniky. Upřednostňujeme platbu hotově ale není podmínkou.

U stálých a prověřených zákazníků nepožadujeme vratnou kauci ani na objemnější zakázky na techniku a služby a umožňujeme platbu převodem.

Soukromým osobám s trvalým pobytem hlášeným na úřadě, techniku bez 100% vratné kauce nezapůjčujeme.

Příklad možnosti pronájmu

1 denní pronájem – je možné si techniku vyzvednout nebo instalovat a to den před samotným dnem pronájmu v odpoledních hodinách, využívat v den samotného pronájmu a následný den v dopoledních hodinách vrátit nebo deinstalovat v ceně 1 denního pronájmu (1.ledna v 16.00 – 18.00 hod hod vyzvednu, 2. ledna využívám techniku a 3. ledna v 8 – 9.00 hod. techniku vracím za cenu 1 dne pronájmu).  

Cena pronájmu a služeb

Ceny jsou uvedené na webu a jsou platné nebo Vám byla zaslána individuální kalkulace. Minimální pro nájemní částka nebo cena služeb je 800 Kč bez DPH (příklad : mám zájem o techniky v ceně 400 Kč bez DPH = budeme účtovat 800 Kč bez DPH).

Servis výpočetní a projekční techniky

Od všech subjektů s výjimkou státních institucí a smluvních partnerů je platba za opravy a náhradní díly vždy v hotovosti. Požadujeme vždy závaznou objednávku přes objednávkový formulář, který je umístěn vpravo v horní části webu nad hlavním menu viz: link. Do kolonky ,, Máte zájem závazně objednat techniku, služby: “ napište typ projektoru, výrobní číslo ( SN ) a případnou závadu. Formulář po vyplnění základních údajů a zaškrtnutí políčka, že souhlasíte s níže uvedenými podmínkami pronájmu, odešlete. Po obdržení poptávky bude doručeno na Vámi uvedený email kopie objednávky s následným potvrzením objednávky. U výměn projekčních lamp, starou ( použitou nebo nefunkční ) lampu neskladujeme a necháváme zlikvidovat, to samé platí pro ostatní díly zařízení které se v průběhu opravy museli vyměnit. Pokud máte zájem o Vaše vadné nebo vyměněné díly je nutné na to to předem upozornit nejlépe v objednávkovém formuláři.

Pokyny a obchodní podmínky pronájmu prezentační techniky

Podmínky pronájmu prezentační techniky naší firmy, (dále jen podmínky) upravují práva a povinnosti pronajímatele a nájemce, (dále jen pronajímatel). Neupravují-li tyto podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků pronájmu ustanoveními nájemní smlouvy dle § 663 a násl. OZ. Objednávka prostřednictvím objednávkového formuláře ( vpravo, horní část webu ). Dotazy a informace telefonicky nebo na email.

Nájemce je povinen zajistit účast svého zástupce při předávání techniky a podpisu objednacího formuláře a dodacího listu (protokol o pronájmu). Bez podpisu odpovědné osoby není pronajímatel povinen předat techniku nájemci. V případě způsobu převzetí prostřednictvím kurýra je nájemce povinen proti převzetí techniky podepsat též objednací formulář a tento předat kurýrovi k doručení pronajímateli.

Předání techniky

Adresa provozovny : Na Rovinách 1003/9, Praha 4 Lhotka, 142 00

hotovostní platba při předání techniky nebo převodem , dle dohody fakturou, elektronickou poštou a vratnou kaucí.

Soukromé osoby – předání techniky

při vyplnění objednávkového formuláře do kolonky „firma“ uveďte jméno a příjmení, IČO – rodné číslo, DIČ – číslo občanského průkazu, (tímto souhlasíte, že budeme pracovat s Vašimi osobními údaji, které se dále nebudou zveřejňovat).

Nutnost skládat vratnou kauci

dle zapůjčených věcí, neplatí pro akce s technickou asistencí nebo naší dopravou.

Soukromým osobám s trvalým pobytem hlášeným na úřadě, techniku bez 100% vratné kauce nezapůjčujeme.

Výhrada vlastnictví

Pronajímatel zůstává po celou dobu pronájmu vlastníkem techniky a nájemce není oprávněn tuto zastavit nebo jinak zatížit. Nájemce není oprávněn dát pronajatou věc do podnájmu bez písemného souhlasu pronajímatele. Nájemce je povinen užívat věc způsobem přiměřeným povaze a určení věci a v souladu s technickým návodem. Jakékoliv změny na věci je nájemce oprávněn provádět pouze s písemným souhlasem pronajímatele.

Doba pronájmu

Dobou pronájmu se rozumí období, které uplyne mezi dnem převzetí techniky nájemcem a dohodnutým dnem vrácení pronajaté věci včetně. Doba pronájmu se počítá ve dnech (kalendářní den). Pokud vznikne v průběhu pronájmu požadavek na změnu (prodloužení) doby pronájmu, je toto možné jen na základě potvrzené objednávky. Po předem určené dohodě je možné vyzvednout techniku den před samotným pronájmem.

Seznámení se stavem a obsluhou pronajaté techniky

Nájemce prohlašuje, že se dostatečně seznámí s pronajatou technikou a je schopen její bezchybné a bezpečné obsluhy.

Odpovědnost za škodu

Podpisem dodacího listu (protokol o pronájmu) přechází na nájemce odpovědnost za škodu na technice. Nájemce odpovídá za škody způsobené osobami, kterým umožnil k pronajaté technice přístup. Pokud bude technika znečištěna, zaplatí nájemce za vyčištění. Cena tohoto úkonu se účtuje od 400,- Kč do 5000,- Kč typu zařízení a náročnosti.

Náhrada škod

Dojde-li ke ztrátě, odcizení nebo poškození zařízení, nájemce uhradí pronajímateli škodu, která mu tímto vznikla.

Úhrada pronájmu

Nájemce se zavazuje platit pronajímateli za pronájem prezentační techniky nájemné určené dle platného ceníku. V případě hotovostní platby je nájemné splatné při převzetí techniky nájemcem. Servis prezentační techniky – od všech subjektů s výjimkou státních institucí a smluvních partnerů je platba za opravy a náhradní díly vždy v hotovosti.

Storno poplatky pronájmu a konferenčních služeb

V případě, že dojde k odvolání již potvrzené objednávky, je pronajímatel oprávněn po nájemci požadovat stornovací poplatek ve výši:

3 dny předem – 20% sjednané ceny pronájmu

2 dny předem – 50% sjednané ceny pronájmu

24 hodin předem nebo nepřevezme-li si nájemce techniku po dobu nájmu – 100% sjednané ceny pronájmu

Odvolání musí být pronajímateli doručeno písemně nebo elektronickou poštou, jinak je neplatné.

Penále při prodlení s platbou

Při nedodržení doby splatnosti závazků nájemce vůči pronajímateli uhradí nájemce smluvní penále ve výši 0,5% dlužné částky za každý den prodlení. Elektronické vyrozumění za neuhrazení platby za fakturu po splatnosti účtujeme 350 Kč. Elektronické vyrozumění zasíláme v intervalech, 3 krát během jednoho, pracovního týdne. Písemná urgence platby po splatnosti je zpoplatněna 500 Kč. Pronajímatel si vyhrazuje právo nedodržet termín objednávky, pokud má nájemce u pronajímatele finanční pohledávky. Nájemce souhlasí, že v případě neuhrazení dlužné částky za pronájem zařízení nebo služeb v termínu splatnosti, pronajímatel neuhrazenou fakturu vč. všech údajů zařadí bez upozornění do webových katalogů pohledávek – dlužníků, předá k dalším právním krokům nebo případnému prodeji pohledávky.

Pokud mezi stranami vzniknou spory, budou se účastníci snažit tyto vyřešit smírnou cestou. V případě, že se smírnou cestou spor nevyřeší, bude postoupen k rozhodnutí Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Zastoupený se může rozhodnout, že na místo uvedených rozhodců bude spor řešit příslušný obecný soud odpůrce.

Reklamace fakturace

Reklamace služeb a pronájmu je možné do 15 dnů od data vystavení faktury dle obchodního zákoníku, faktury se vystavují a  zasílají na email (elektronicky) v den realizace na uvedený email v objednávce nebo z komunikace ztvrzující objednávku (objednávám).

Souhlas s nakládáním a poskytnutými osobními údaji (GRPD)

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasím s tím, aby moje osobní údaje, které tímto poskytuji společnosti AV Event s.r.o. Osobní údaje nám nejste povinni poskytnout podle žádného právního předpisu. Rozhodnete-li se nám osobní data, souhlas s jejich zpracováním, pak tak činíte dobrovolně.

Správcem osobních údajů je: AV Event s.r.o.

Nakládáno bude s osobními údaji : Jméno, Příjmení, Název zastoupené organizace, email, telefon a u soukromé osoby s Rodným číslem za účelem :

  1. plnění smlouvy (objednávky)
  2. předávací protokol (dle objednávky)

Vždy pouze v rozsahu nezbytném k naplnění uvedených účelů.

Sdělením elektronického kontaktu souhlasíte se zasílám obchodních sdělení Správce či obchodních partnerů Správci.

VAŠE PRÁVA!

Na Vaši žádost Vám bez zbytečného odkladu poskytneme informaci o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme, kdo je zpracovatelem (liší-li se od správce) a o povaze automatizovaného zpracování. Zjistíte-li nebo domníváte-li se, že zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života nebo v rozporu se zákonem, můžete: (i) od nás požadovat vysvětlení, a (i) požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména provedením opravy nebo doplněním Vašich osobních údajů; v případě potřeby bude v návaznosti na Vaši žádost provedeno dočasné blokování nebo likvidace těchto údajů.

Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, neprodleně odstraníme závadný stav. Bubde-li Vaší žádosti vyhověno, nebo pokud budete toho názoru, že zpracování Vašich osobních údajů neprobíhá zcela v souladu se zákonem, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Souhlas se zpracováváním osobních údajů a/nebo se zasíláním obchodních sdělení jste oprávněni kdykoli odvolat, a to písemným oznámením doručeným na e-mailovou adresu: info@a-techservice.cz

Starší verze podmínek pronájmu uvedené na webu AV Event podléhají novějším úpravám.